โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

การพัฒนาทางสติปัญญา

การพัฒนาทางสติปัญญา ในช่วง 12 ปีขึ้นไป ที่เริ่มมีการเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น จากเดิมที่เข้าใจเพียงระดับรูปธรรมในวัยเด็ก โดยวัยรุ่นจะเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึก ความดีงาม หรือจริยธรรมมากขึ้น ซึ่งในบางครั้งทำให้วัยรุ่นเกิดความสับสน เนื่องจากการตีความถึงความรู้สึกของคนรอบข้างที่มากเกินไป ทำให้คิดว่าเขาเหล่านั้นมีความสนใจ หรือจ้องมองตัววัยรุ่นอยู่เสมอ ในบางครั้งอาจพบว่าวัยรุ่นบางคนจะไม่ยอมมาพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย เนื่องจากกังวลว่าคนรอบข้างจะรู้ว่าตนป่วยเป็นอะไร

การพัฒนาทางสติปัญญา

การพัฒนาทางสติปัญญา

โดยวัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงที่วัยรุ่นให้ความสนใจ และหมกมุ่นเรื่องเพศมากขึ้น โดยวัยรุ่นมักเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตนเองกับเพื่อนในวัยเดียวกัน รวมถึงการมีจินตนาการเรื่องความรัก และการร่วมเพศ ในเพศชายอาจเริ่มมีการฝันเปียก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกผิดต่อตนเอง เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้ามแบบผิวเผิน เช่น การพูดคุยกันทางโทรศัพท์ เป็นต้น ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจเริ่มมีแฟนหรือเริ่มทำกิจกรรมร่วมกัน แต่พฤติกรรมทางเพศส่วนใหญ่มักมีลักษณะที่เกิดจากความสนใจในเพศตรงข้าม มากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้ง และการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวัยนี้วัยรุ่นจะเริ่มทำความเข้าใจรสนิยมทางเพศ (sexual orientation) ของตนเอง โดยวัยรุ่นบางกลุ่มอาจมีความสับสนและมีความไม่แน่ใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย วัยรุ่นจะเริ่มมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตนเอง (self-identity) ที่เริ่มมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศมากขึ้น และเริ่มคบกับเพื่อนต่างเพศอย่างชัดเจนขึ้น โดยรู้สึกถึงความผูกพันและความรักเชิงลึกซึ้งมากขึ้น อย่างไรก็ตามวัยรุ่นในช่วงนี้ยังมีเหมือนวัยผู้ใหญ่ การให้คำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือแพทย์ในช่วงวัยนี้ยังมีความสำคัญต่อวัยรุ่นเพื่อให้ผ่านช่วงวัยรุ่นไปอย่างเหมาะสม

ตาราง พัฒนาการของวัยรุ่นในระยะต่าง ๆ

พัฒนาการ วัยรุ่นตอนต้น(อายุ 10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง(อายุ 14-17ปี) วัยรุ่นตอนปลาย(อายุ 18-21ปี)
การเปลี่ยน
แปลงด้านร่างกาย
– เพศหญิงมีเต้านม ขนหัวหน่าว ขนรักแร้ ประจำเดือนและเริ่มมี growth spurt
– เพศชายมีขนาดอัณฑะและอวัยวะเพศใหญ่ขึ้น
– เพศหญิงมี peak growth velocity และประจำเดือน
– เพศชายมี growth spurt ฝันเปียก
– มีหนวด เสียงแตกมีสิวและกลิ่นตัว
– รูปร่างและขนาดของอวัยวะเหมือนผู้ใหญ่ และมีการเติบโตช้าลง
การรู้คิด
ศีลธรรม
และอารมณ์
– คิดเป็นรูปธรรม มองตนเองเป็นหลัก
– มีจินตนาการเพ้อฝัน อารมณ์แปรปรวนง่าย
– ยึดความถูกผิดตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สอน
– คิดเป็นตรรกะและนามธรรม
– เริ่มมองเห็นผลระยะยาวแต่ยังตัดสินใจด้วยอารมณ์
– รู้สึกไม่อาจถูกทำลายได้
– เริ่มสงสัยในความถูกผิด เริ่มเข้าใจผู้อื่น
– คิดวิเคราะห์ตามจริงได้เอง มองการไกล
– ตัดสินใจด้วยเหตุผล
– เข้าใจศีลธรรมจรรยา
อัตมโนลักษณ์ – กังวลเกี่ยวกับร่างกายตนเอง ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง – อยากเป็นจุดสนใจ เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
– สำรวจตัวเองมากขึ้น
– รู้สึกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมือนตนเป็นอมตะ (omnipotence)
– ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
– เป็นตัวของตัวเอง มองศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
ความสัมพันธ์
กับผู้อื่น
– ต้องการความอิสระ เป็นส่วนตัว สนิทกับเพื่อนเพศเดียวกัน
– มีจินตนาการเพ้อฝัน อารมณ์แปรปรวนง่าย
– ยึดความถูกผิดตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สอน
– ต้องการความอิสระ สนิทกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
– ใช้เวลากับเพื่อนมาก อยากรู้อยากลองตามเพื่อน
– มีจุดยืนของตนเอง แต่ก็รับฟังและเข้าใจผู้อื่น
เพศ – สนใจเรื่องเพศ
– กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
– เริ่มมีแฟนโดยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสนใจมากกว่าความรู้สึกลึกซึ้ง
– มีการทำความเข้าใจกับ sexual orientation ของตนเอง
– เริ่มมีแฟนโดยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสนใจมากกว่าความรู้สึกลึกซึ้ง
– มีการทำความเข้าใจกับ sexual orientation ของตนเอง
– เพื่อนมีความสำคัญลดลง
– เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากขึ้นแบบคนรัก

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา