โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
t1
นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2
นายพีรยุทธ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นางสาวณัฐชยา เกิดกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4
นางสาวจารีย์ เจริญรักษ์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t5
นางจันทร์สุดา ตั้นซ้าย
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t6
นางสาววิชชุดา ซังทอง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t7
ว่าที่ร้อยตรีศรวัท เกียรติเมธา
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t8
นางสาวศุภลักษณ์ ละเอียด
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t9
นายสิริพงษ์ ย่องแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา