โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

director

นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าเจริญ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดท่าเจริญ

โรงเรียนวัดท่าเจริญเดิมได้อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดท่าชีเป็นที่เรียน มีนายครันเป็นครูคนแรก นักเรียนชายล้วน จำนวน ๒๐ คน ต่อมานาย ครัน ลาออก มีพระภิกษุสอนแทน ต่อมานายขำ ได้เข้ามาสอนต่อ โดยได้ค่าจ้างจากประชาชน เมื่อทางการเห็นว่ามีนักเรียนมากขึ้น สถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนปัจจุบันจึงได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง และได้แต่งตั้งนายประทีป ชัยยศ เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕

ปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณพิเศษ จากกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคาร ๑ หลัง(อาคารเรียน ๐๐๘) ปี

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณ ๑,๑๖๖,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๔/๒๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน

โรงเรียนวัดท่าเจริญในปัจจุบัน มีอายุ ๑๐๘ ปี เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในเครือข่ายน้ำพุท่าชี

ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีรหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐
โทรศัพท์๐-๗๗๓๔-๘๑๑๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ มีเนื้อที ๒๑ ไร่ 1 งาน ๓๑ ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีเขตพื้นที่บริการ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมี ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านนาลึก หมู่ที่ ๓ บ้านบนควน หมู่ที่ ๔ บ้านนาใหม่ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลด้านการบริหาร

ผู้บริหาร นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่…๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญของโรงเรียน 

สุวิชาโน ภวํ โหติ แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

การศึกษาเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

สีประจำโรงเรียน

เขียวเหลือง

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเจริญมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข รักสะอาด มีมารยาทไทย ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวประชาสัมพันธ์